Close

Winkelwagen


Geen producten in je winkelmand.

Ontdek de opties!

Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor levering van producten door Make-Up Online B.V.

Hogehilweg 17, 1101 CB, Amsterdam
support@fridaymascara.com

1 Toepasselijkheid

 • 1.1 Op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten die tussen Besteller en MAKE-UP ONLINE Nederland B.V. (“MUO”) tot stand komen, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.
 • 1.2 Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de Besteller slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door MUO uitdrukkelijk zijn aanvaard.
 • 1.3 De Besteller met wie eenmaal op deze voorwaarden is gecontracteerd, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en MUO.

2 Totstandkoming overeenkomst

 • 2.1 Tussen MUO en Besteller komt een koopovereenkomst tot stand op het moment dat de Besteller een aanbieding van MUO accepteert middels het volledig en correct invullen van het door MUO beschikbaar gemaakte formulier.

3 Prijs

 • 3.1 MUO behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar in servicevorm aangeboden producten tijdens de looptijd van de service te wijzigen, waarbij MUO Besteller uiterlijk 14 dagen van tevoren zal informeren en Besteller de mogelijkheid heeft om de service binnen 10 dagen op te zeggen zonder dat Besteller enige vergoeding verschuldigd is voor niet geleverde producten.
 • 3.2 Actiecodes en giftcards hebben de geldigheidsduur die door MUO wordt vermeld bij uitgifte.
 • 3.3 Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
 • 3.4 De persoonlijke MUO kortingscode is bedoeld om nieuwe betalende klanten te werven uit eigen directe kring (via mond tot mond, social media en/of e-mail). De MUO kortingscodes mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven. Daarnaast is het in geen geval toegestaan om de merknaam FRIDAY en alle mogelijke combinaties van verkeerde spelling te gebruiken binnen url combinaties en daarmee verkeer aan te trekken dat ingezet wordt om de kortingscode te verspreiden.
 • 3.5 Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kortingscodes wordt ontzegd. MUO behoudt zich het recht om de verkregen korting en het opgebouwde tegoed met terugwerkende kracht te verrekenen.

4 Betaling

 • 4.1 Voor de betaling kan Besteller uitsluitend gebruik maken van de door MUO aangeboden betalingsmogelijkheden.
 • 4.2 Bij het gebruik van een betalingslink die door MUO voor automatische incasso wordt toegestuurd aan Besteller, geeft Besteller MUO toestemming om ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen.
 • 4.3 Betaling vindt plaats uiterlijk binnen 14 dagen nadat een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Periodieke betaling vindt plaats voorafgaand aan elke serviceperiode.
 • 4.4 Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens ontoereikend saldo op de betreffende rekening, wordt een bedrag van EUR 2,50 aan kosten in rekening gebracht.
 • 4.5 Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is MUO gerechtigd de service eenzijdig per direct te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht om achterstallige betalingen te innen en de bijbehorende incassokosten op Besteller te verhalen.
 • 4.6 Facturen en betalingsherinneringen worden door MUO uitsluitend elektronisch aangeboden.
 • 4.7 Het door MUO te incasseren bedrag is gelijk aan het bedrag van de door Besteller tijdens de serviceperiode waar de incasso betrekking op heeft bestelde producten. In geval van periodieke betaling is het door MUO te incasseren bedrag eveneens gelijk aan het bedrag van de door Besteller tijdens de serviceperiode waar de incasso betrekking op heeft bestelde producten en dientengevolge kan het te incasseren bedrag verschillen van de vorige serviceperiode.

5 Beëindiging contract

 • 5.1 De Besteller kan de overeenkomst te allen tijde tijdelijk onderbreken, de door MUO aangeboden herhaalservice wijzigen of met onmiddellijke ingang opzeggen.

6 Levering, levertijd en uitvoering

 • 6.1 Wij bezorgen overal in Nederland en België.
 • 6.2 Levering geschiedt op kosten van MUO op het bij de bestelling opgegeven adres.
 • 6.3 De Besteller (d.w.z. de persoon aan wie de zending wordt verzonden) zal de declarant en importeur zijn in het land waarvoor de zending bestemd is.
 • 6.4 MUO bezorgt op het adres dat u in uw klantenaccount op onze website als bezorgadres heeft opgegeven. Een adreswijziging gaat in voor de levering die, zoals overeengekomen, op zijn vroegst op de 3e werkdag na afloop van de dag van de mededeling plaats zal vinden.
 • 6.5 Besteller is verplicht zeker te stellen dat de overdracht van de producten op het door u opgegeven bezorgadres mogelijk is. Mocht de overdracht niet mogelijk zijn, bent u in gebreke m.b.t. acceptatie.
 • 6.6 Mochten de producten op het moment van de overdracht nog niet betaald zijn conf. alinea 4, behoudt MUO het eigendom tot het koopbedrag volledig betaald is.

7 Herroeping en retourbeleid

 • 7.1 Bij de aankoop van producten heeft Besteller de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende 14 dagen te ontbinden. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van de bestelling.
 • 7.2 Tijdens de bedenktijd zal Besteller zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Besteller zal de producten slechts uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Hierbij zal hij het product om hygiënische redenen ongeopend laten. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan MUO retourneren conform de door MUO gegeven instructies.
 • 7.3 Een bestelling kan worden geretourneerd aan het volgende adres: Make-Up Online B.V., Hogehilweg 17, 1101 CB, Amsterdam
 • 7.4 De kosten van retournering komen voor rekening van Besteller.
 • 7.5 Indien Besteller de producten reeds betaald heeft, zal MUO de betaling binnen 30 dagen nadat de producten retour zijn ontvangen, aan Besteller terug betalen.

8 Gegevensbescherming

 • 8.1 MUO gebruikt de gegevens van de gebruiker voor de levering van zijn producten, algemene communicatie met de gebruiker en het verlenen van service aan de gebruiker. Voor het overige zullen de gegevens uitsluitend gebruikt worden met toestemming van de gebruiker. MUO zal persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de bestelling van de gebruiker.
 • 8.2 MUO zal naar aanleiding van een schriftelijk verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit de database verwijderen. Tevens kan de bezoeker online zijn gegevens aanpassen en wijzigen.

9 Garantie en aansprakelijkheid

 • 9.1 MUO garandeert slechts dat de door haar geleverde producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij op grond van de door MUO verstrekte informatie bestemd zijn en garandeert dat de producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat gebruiksdoel.
 • 9.2 MUO garandeert dat de door haar geleverde producten en diensten worden geproduceerd respectievelijk geleverd met respect voor mens en milieu, zonder gebruikmaking van kinderarbeid.
 • 9.3 MUO garandeert dat de door haar geleverde producten niet getest zijn op dieren.

10 Wijzigingen

 • 10.1 MUO behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen.

11 Ontbinding

 • 11.1 Indien de Besteller zijn verplichtingen onder deze overeenkomst niet nakomt dan heeft MUO de keuze om: a. de Besteller de gelegenheid te geven om binnen een door MUO gestelde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen; b. de overeenkomst zonder voorafgaande waarschuwing geheel of gedeeltelijk te ontbinden; MUO behoudt zich te allen tijde het recht voor om naast ontbinding van de overeenkomst, ook volledige vergoeding van alle schade en kosten op Besteller te verhalen.

12 Geschillen en toepasselijk recht

 • 12.1 Op alle verbintenissen tussen MUO en de Besteller is Nederlands recht van toepassing.
 • 12.2 De Arrondissementsrechtbank te Amsterdam is exclusief bevoegd van eventuele geschillen tussen MUO en de Besteller, voortvloeiende uit dan wel anderszins verband houdende met de overeenkomst, kennis te nemen.

13 Actievoorwaarden

Amsterdam, april 2016.